ตามประกาศสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่สํานักงานสํานัก หอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น คณะกรรมการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จํานวน 1 ราย ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)