ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงาน ที่ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือก จำนวน 1 ราย ได้แก่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)