สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยประชุม On Site และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)