คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม ครั้งที่2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์