คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุม วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์