สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง ” แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง” กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เวลา 09.45-11.00 น. รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยอาจารย์ปัจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 11.00-12.00 น. รับฟังการบรรยาย หัวข้อ”กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยคุณอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเวลา 13.00-16.00 น. รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)” โดย ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ เทวมันตรารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี   เอกสารประกอบการบรรยายและรูปภาพ