คณะกรรมการอำนวยการโครงการหนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก (Artist’s book : The Knowledge Inside-Out) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การแสดงนิทรรศการโครงการหนังสือศิลปินฯ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์