คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่3/2560 วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์