เนื่องในวาระฉลองวันประสูติครบ 155 พรรษา 28 เมษายน พ.ศ. 2561 ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หอสมุดวังท่าพระ ได้รวบรวมผลงานภาพฝีพระหัตถ์ของเจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน ทั้งด้านศิลปกรรม ด้านจิตรกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านงานออกแบบ ด้านวรรณกรรม และด้านอื่น ๆ รวมถึง UNESCO ยังได้ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี พ.ศ. 2506 แนะนำให้ Scan QR Code ที่ Cork board บริเวณด้านหน้าห้องสมุดเพื่ออ่านรายละเอียดงานฝีพระหัตถ์ประกอบ และสามารถติดต่อขอดูภาพต้นฉบับได้ที่ห้องโสตฯ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ