หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดห้องบัณฑิตศึกษาไว้บริการนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า/การประชุมสัมมนา/สนทนากลุ่ม ฯลฯ ท่านสามารถใช้บริการห้องบัณฑิตศึกษาที่หอสมุดฯ จัดบริการไว้ทั้ง 2 อาคารฯได้ดังนี้
1. อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีห้องบริการทุกชั้น (1-4) ติดต่อจองใช้ได้ที่ งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2
2. อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีห้องบริการที่ชั้น 3 ติดต่อจองใช้ได้ที่ งานบริการวารสาร ชั้น 3
หมายเหตุ : 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่จำกัดจำนวน)
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ขั้นต่ำ 3 คน)