คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่1/2561 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม3 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์