คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม ครั้งที่4/2561 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 5  อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์