ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ “Smart Ageing”
ระหว่างวันที่ 22 – 23 พ.ค. 2561 ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ : https://goo.gl/a4z8Sh
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
ที่มาร่วมสร้างสีสันและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหอสมุดฯ ค่ะ