AIS Academy (Knowledge Station) ได้มอบหนังสือให้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
จำนวน 20 กล่อง หอสมุดฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้อีกครั้งค่ะ