สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์