ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฐานข้อมูลของหอสมุดวังท่าพระ ดังนี้
1. คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร – http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/
2. e-book Collection – http://www.resource.lib.su.ac.th/resource/web/index.php
3. ท่องวัดผ่านเว็บ – http://www.resource.lib.su.ac.th/web-temple/
4. ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มศก. 1. http://www.era.su.ac.th/Art-Thesis/  และ 2. http://www.thapra.lib.su.ac.th/ArtThesis46-57/ArtWork/
5. ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ – http://www.resource.lib.su.ac.th/rattanakosin/
6. หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก – http://www.resource.lib.su.ac.th/artistsbooks/
7. e-Journal – http://www.resource.lib.su.ac.th/ejournal/
8. New arrival – http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/arrival.php
9. Thesis – http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/