นักศึกษาท่านใด “ถูกล็อคการลงทะเบียน” โดยมีทรัพย์สินคงค้างกับหอสมุดฯ ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบระเบียนการยืมของตนเอง ได้ที่ www.opac.lib.su.ac.th
2. ตรวจสอบแล้วพบมีหนังสือ/หนี้สินคงค้างกับหอสมุดฯ รีบนำส่งคืน/ชำระค่าปรับฯ เพื่อให้หอสมุดปลดล็อคฯ
3. มีการแจ้งหนังสือหาย/ชำรุดฯ ไว้ แต่ยังไม่ได้ติดต่อชำระ/ชดใช้ฯ
4. ปัญหาอื่นๆ นอกจากนี้ ที่เกี่ยวกับเรา ติดต่อ โทร. 034-255092, 034-241-513 email : sus.ref2011@gmail.com หรือ ส่งข้อความมาใน fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
5. ปัญหาอื่นๆ นอกเหนือการแก้ไขของหอสมุดฯ ท่านอาจจะต้องติดต่อ กองบริการการศึกษา www.eds.su.ac.th หรือโทร. 0-34255750-1 (สนามจันทร์) 0-2623-6115, 0-2221-3903 (วังท่าพระ) facebook: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร