คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่4/2561 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์