สำนักหอสมุดกลางประชุมผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ปฏิบัติงาน ด้านฐานข้อมูล Science Direct ประกอบไปด้วย หัวหน้าหอสมุดและบุคลากรทั้ง 3 วิทยาเขต ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พระราชวังสนามจันทร์