สำนักหอสมุดกลางประชุมคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ RFID นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ RFID วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พระราชวังสนามจันทร์