หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์