การเปิดเผยข้อมูล

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน : ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร : ดูเพิ่มเติม

อำนาจหน้าที่

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 : ดูเพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับผ่านคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง) : ดูเพิ่มเติม
 • แผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา ๔ ปี (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) : ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 : ดูเพิ่มเติม
 • ห้องสมุดกฎหมาย ข้อบังคับ (ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย) : ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Q&A

Social Network

Facebook

Line Official Account


แผนดำเนินงานประจำปี

 • แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร : ดูเพิ่มเติม
 • แผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี (8 พฤศจิกายน 2562 – 7 พฤศจิกายน 2566) : ดูเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) : ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน : ดูเพิ่มเติม

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร

 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 : ดูเพิ่มเติม
 • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 : ดูเพิ่มเติม

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร

 • คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร (IDP Manual) : ดูเพิ่มเติม
 • การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการหน้างานผ่าน QR Code : ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการประจำเดือน : ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอสมุด : ดูเพิ่มเติม

e-Services

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ดูเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน : ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : ดูเพิ่มเติม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง : ดูเพิ่มเติม

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • เอกสารประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา (e-bidding) : ทุุกคณะวิชา/หน่วยงาน : ดูเพิ่มเติม
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะวิชา/หน่วยงาน : ดูเพิ่มเติม
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 : ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะวิชา/หน่วยงาน : ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะวิชา/หน่วยงาน : ดูเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและประพฤติมิชอบ : ดูเพิ่มเติม

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • แผนอัตรากำลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี : ดูเพิ่มเติม
 • คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ : ดูเพิ่มเติม
 • ระเบียบหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน : ดูเพิ่มเติม
 • แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ดูเพิ่มเติม
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อยู่ระหว่างการติดตาม รอบ 9 เดือน) : ดูเพิ่มเติม
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 : ดูเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (มศก.) : ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ : ดูเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร : ดูเพิ่มเติม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียน : ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี และประพฤติมิชอบ

สรุปรายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร : ดูเพิ่มเติม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางให้บุคคลสามารถแสดงข้อคิดเห็น : ดูเพิ่มเติม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ดูเพิ่มเติม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย : ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (มศก.) : ดูเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี : ดูเพิ่มเติม

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : ดูเพิ่มเติม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : ดูเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 : ดูเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน : ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานแผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร : ดูเพิ่มเติม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ดูเพิ่มเติม

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ดูเพิ่มเติม
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ดูเพิ่มเติม

ITA/ข้อมูลสาธารณะมหาวิทยาลัยศิลปากร

ITA/ข้อมูลสาธารณะมหาวิทยาลัยศิลปากร : ดูเพิ่มเติม