สารจากผู้อำนวยการ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการสนับสนุน มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2556-2560 เป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนเป็นสำคัญ เพื่อผลักดันหน่วยงานให้เป็นองค์การที่เป็น “ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและก้าวทันเทคโนโลยี” ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานไป โดยหลักการบริหารงานของสำนักหอสมุดกลางนั้น ใช้ระบบการบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศและได้ผลลัพท์ที่สมดุล

การบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ หมายถึง การบริหารงานโดยใช้ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การการวางแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการกำหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดระบบงานและกระบวนการในการทำงานโดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ 2 ประการ คือ ความผูกพันและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ผลลัพธ์ที่สมดุล หมายถึง ผลที่ได้จากการปฏิบัติที่มีความสมดุลในทุกมิติทั้งระบบการบริหารงานที่บรรลุเป้าหมาย บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนา ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุด ผลจากการฏิบัติงานนำไปใช้ได้ทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งนำไปใช้ในการประเมินผลทั้งองค์การผ่านระบบการประกันคุณภาพและอื่นๆ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยสำคัญ สุดท้าย ขอเรียนทุกท่านว่า สำนักหอสมุดกลางเป็นของทุกท่านทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน เรามาช่วยกันดูแลบำรุงรักษา พัฒนาและใช้งานให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันทางวิชาการที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
tonwimonrat_s@su.ac.th