ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
e-mail : tonwimonrat_s@su.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
e-mail : wiroonpetch_a@su.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
e-mail : tiacharoen_s@su.ac.th

อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
e-mail : krisada@ms.su.ac.th

สมภพ สุขดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
e-mail : sukdee_s@su.ac.th

บุคลากรสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

อาทิตา นกอยู่
เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

งานบริหารและธุรการ

อาทิตา นกอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

งานการเงินและพัสดุ

วรารัตน์ วีรเดชกำพล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

งานวางแผนและประชาสัมพันธ์

สมภพ สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนและประชาสัมพันธ์

ณัชชา มณีวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

รัชนีวรรณ จันทร์สนธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สายันต์ พวงสุวรรณ
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สินีนาฏ ทรัพย์แตง
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อรพรรณ จั่นเพ็ชร์
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

พรชัย กุศลพลาเลิศ
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

บุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

พงศกร โชคสมงาม
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

มีชัย วุฒิไกรบัญฑิต
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

วินิต สุรวงษ์ไพบูลย์
พนักงานขับรถยนต์

วิทัช เขียนสุข
พนักงานสถานที่

บุคลากรหอสมุดสาขา วังท่าพระ

จรินทร์ คิดหมาย
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ

ฝ่ายบริการ

จุฑามาศ ถึงนาค
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

จันทร์ฉาย แสงทองศรี
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

จรินทร์ คิดหมาย
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ณัฐดินี ชมภูเอี่ยม
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

สุนิศา รอดจินดา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

สุภมาศ ศรีโนนม่วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

พรทิพย์ สมฤทธิ์
นักเอกสารสารสนเทศชำนาญการ

มานพ พลายเล็ก
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

หรรษา การเวก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

อัญชลี ใจซื่อ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นิรัตน์ บุตรเคน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วารุณี ศิลาทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ปรวรรณ อ่อนดี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

วชิรา ลีนา
นักบริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ

นาริสา ทับทิม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นุชดา ปานทอง
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

ศิริรัตน์ ไชยพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วินัย ทองธรรมชาติ
พนักงานซ่อมเอกสาร

สุจิตรา สำราญใจ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ศิริ อ่อนดี
พนักงานซ่อมเอกสาร

ภัคพร ทองธรรมชาติ
พนักงานสถานที่

ดารา อยู่ยงสิทธ์
พนักงานซ่อมเอกสาร

ระพีพรรณ บุญประคอง
พนักงานสถานที่

นราพันธ์ บุญประคอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สาธิต อ่อนประสพ
พนักงานสถานที่

บุคลากรหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

สมปอง มิสสิตะ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

ฝ่ายบริการ

ฐิติมา กลิ่นทอง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด

เอกอนงค์ ดวงจักร์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา

งานธุรการ

สุกัญญา โภคา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานธุรการ

บุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สุมาลี วาทีหวาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

งานบริการ

ลินดา อยู่สูง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการ

งานวิเคราะห์และพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

สุมาลี วาทีหวาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานโสตทัศนวัสดุ

ลินดา อยู่สูง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนวัสดุ

งานธุรการ

สุมาลี วาทีหวาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ

อุไรวรรณ จงเจริญ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จักรกริช อมศิริ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นารีรัตน์ บำรุงผล
นักบริหารงานทั่วไป

ศิวพร ทรัพย์มา
นักเอกสารสนเทศ

นิศากร ทรศัพท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ธิดาภรณ์ สินสอน
พนักงานสถานที่

ศรีนวล มังสา
พนักงานสถานที่

ธันทวัช ทองแท่ง
พนักงานสถานที่

บุคลากรหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิไลรักษ์ แก้ววิไล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญญา พูพะเนียด
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ

อินทรา อินทร์ตามา
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน

โชคชัย สวนแก้ว
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน