สำนักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้

ปณิธาน (Determination)
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์การแห่งนวัตกรรม ศูนย์รวมคลังปัญญาเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

ค่านิยมหลัก (Corporate value)
บริการด้วยมิตรไมตรี  เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร

พันธกิจ (Mission)
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสำนักหอสมุดกลาง ให้มีรูปแบบการดำเนินงานในเชิงรุก

๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

๓. เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสำเร็จ
สำนักหอสมุดกลางจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางสู่องค์การแห่งนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางมีบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนระบบบริหารงานและบริการ

๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

๓. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

๔. การมีส่วนร่วมในการบริหารสำนักหอสมุดกลางของบุคลากรทุกระดับ

๕. การทบทวนการกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมคลังปัญญาชั้นนำของประเทศ และเป็นเลิศด้านสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้รวดเร็ว  ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. งบประมาณจัดซื้อหนังสือ/สิ่งพิมพ์

๒. จำนวนฐานข้อมูล e-Book

๓. จำนวนทรัพยากรจากการมีส่วนร่วมของคณะวิชาและผู้ใช้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความสุขในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจัย  

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางมีบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนพื้นที่ที่ปรับปรุง

๒. จำนวนห้องเรียนรู้กลุ่ม

๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อรองรับการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการวิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของสำนักหอสมุดกลาง

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนนวัตกรรมการบริการ

๒. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

๓. จำนวนการเข้าใช้บริการ

๔. จำนวนการเข้าใช้ในระบบ Online

๕. จำนวนการเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัล

๖. จำนวนบริการเชิงรุก

๗. จำนวนโครงการอบรม/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เข้าถึงบริการของหอสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่า “ศิลปากร”

เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มคุณค่า และสร้างมูลค่า

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเอง

๒. จำนวนเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดทำเอง

๓. จำนวนการเข้าใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

๔. จำนวนโครงการบริการวิชาการ

๕. ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๖. จำนวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม