สำนักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้

ปณิธาน (Determination)
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless) และสร้างสรรค์ (Creative) ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 


วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ปี พ.ศ. 2563 คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล เพื่อก้าวสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless Knowledge)

ค่านิยมหลัก (Corporate value)
SULIB ↑  
โดยมีรายละเอียดดังนี้
S = Service mind มีจิตบริการ
U = Unity มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
L = Learning ส่งเสริมการเรียนรู้
I = Inspiration แสวงหาแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์
B = Borderless เปิดรับ เปิดกว้าง อย่างไร้ขอบเขต


ค่านิยมองค์กร ปี พ.ศ. 2563 คือ S = Service mind จิตบริการ  U = Unity มีความสามัคคีเป็นหนึ่ง  L = Literacy การรู้หนังสือ  I = Inspiration แรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์  B = Borderless ไร้ขอบเขต/ไร้พรมแดน

พันธกิจ (Mission)
เป็นหน่วยงานกลางด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวบรวมเก็บรักษาและให้บริการด้านข้อมูลเอกสารโสตทัศนวัสดุ แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก  ส่งเสริมการผลิตสื่อและข้อสนเทศทางด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย สร้างเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการ และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสำนักหอสมุดกลาง ให้มีรูปแบบการดำเนินงานในเชิงรุก

๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

๓. เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสำเร็จ
สำนักหอสมุดกลางจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย เพียงพอ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างไร้ขอบเขต (Borderless Resources)

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้เพียงพอและทันสมัย ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้หลังการจัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒. จำนวนหน่วยงาน / เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอก

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขต  (Borderless Knowledge Space) เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า การสร้างสรรค์ และการร่วมมือ แลกเปลี่ยน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และชุมชนโดยรอบเป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางมีพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ที่ไร้กำแพง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ รวมถึงมีการพัฒนาและการสร้างเนื้อหาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางกายภาพ

๒. จำนวนการพัฒนาและการสร้างเนื้อหา เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Content)

๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อพื้นที่การเรียนรู้

๔. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางกายภาพที่เพิ่มขึ้น

๕. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าถึงเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Content) เพิ่มขึ้น

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการสร้างการเชื่อมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก เพื่อช่วยสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต  (Borderless Learning Society)  

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่า

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนโครงการบริการชุมชน

๒. จำนวนการจัดกิจกรรมและหลักสูตรระยะสั้น

๓. ความพึงพอใจของการให้บริการกิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการคลังข้อมูลและคลังปัญญาอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานสากล โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี (Borderless Open Resource)

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางมีคลังข้อมูลและคลังปัญญาแบบเปิดที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนระเบียนในคลังข้อมูลและคลังปัญญาที่เพิ่มขึ้น

๒. จำนวนการเข้าถึงคลังข้อมูลและคลังปัญญา

๓. มีระบบคลังข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในลักษณะ One Stop Service

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการแบบไร้ขอบเขต (Borderless Management)

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางมีระบบบริหารจัดการ  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. มีระบบการบริหารจัดการ

๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้