สำนักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ปณิธาน (Determination)
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี

ค่านิยมหลัก (Corporate value)
บริการด้วยมิตรไมตรี  เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร

พันธกิจ (Mission)
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสำนักหอสมุดกลาง ให้มีรูปแบบการดำเนินงานในเชิงรุก

๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

๓. เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการ

เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสำเร็จ
สำนักหอสมุดกลางจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางเป็นองค์กรที่มีความสวยงาม ทันสมัย มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนของส่วนพื้นที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและเพื่อการดำเนินงานสนับสนุนการบริการ

๒. ผลการประเมินด้านความสวยงาม สร้างสรรค์และทันสมัยของการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้

๓. จำนวนพื้นที่ได้รับการจัดสภาพสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้รวดเร็ว  ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนช่องทางสำหรับให้ผู้ใช้บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

๒. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาตามความต้องการและนำมาให้บริการได้ภายในเกณฑ์เวลามาตรฐานที่กำหนด

๓. ร้อยละ/ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ (คณะวิชา/หน่วยงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดกลางมีบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๒. ร้อยละของเกณฑ์คุณภาพด้านการให้บริการที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเทียบเคียง

๓. จำนวนระบบ/รูปแบบ/ช่องทางเพื่อการจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้บริการ

๔. จำนวนการให้บริการเชิงรุก

๕. จำนวนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสำนักหอสมุดกลาง

เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของสำนักหอสมุดกลาง

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนแผนงาน/แผนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

๒. จำนวนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร

๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

๔. จำนวนบุคลากรได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีหลักธรรมาภิบาล และมีภาพลักษณ์การบริหารเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนช่องทางการสื่อสาร/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

๒. จำนวนระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

๓. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

๔. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มคุณค่า และสร้างมูลค่า

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ระดับความสำเร็จของการให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การเป็นผู้นำสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑. จำนวนฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่พัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณะ

๒. จำนวนฐานข้อมูล/สารสนเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดแสดง/เผยแพร่

๓. จำนวนสารสนเทศ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เผยแพร่/ดำเนินการ