โปรแกรม EndNote

การใช้งานโปรแกรม EndNote
1) โปรแกรม EndNote นี้ เป็นสิทธิใช้งาน (Site license) เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
2) ไม่นำโปรแกรมไปเผยแพร่ หรือแจกจ่ายให้บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
3) ดาวน์โหลดโปรแกรมได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นสมาชิก SU-Net (……….@su.ac.th)
4) หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือการดาวน์โหลด สามารถสอบถามได้ที่
• งานบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ โทรศัพท์ : 02-223-5219 หรือโทรศัพท์ 02-623-6115 ต่อ 1142 – 3
• งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ : 034-253910-17 ต่อ 21120 หรือ email : sus.ref2011@gmail.com
• งานบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทรศัพท์ : 032 594043-50 ต่อ  41550
• คู่มือการใช้ EndNote

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาการติดตั้งโปรแกรม EndNote แล้วค้าง

ในกรณีที่ติดตั้งแล้วหน้าจอการติดตั้งค้าง เป็นเวลานาน เกิดจากการติดตั้ง Export Helper ต้องเลือกการติดตั้งแบบ Custom

 วิธีการติดตั้ง โดยไม่ลง Export Helper

ปัญหาการแสดงภาษาไทยเป็นตัวสี่เหลี่ยม

สำหรับบางเครื่อง ภาษาไทยจะแสดงเป็นตัวสีเหลี่ยม ให้แก้ไขที่ Display Fonts ที่เมนู Preference

 วิธีแก้ไขให้แสดงภาษาไทย

ต้องการใส่ Reference แต่ไม่มีการอ้างอิงในเนื้อหา

ทำการใส่รายการที่อ้างอิงลงในเอกสารที่ตำแหน่งไหนก็ได้ แล้วคลิกขวาที่รายการที่อ้างอิง เลือก Edit Citation(s) -> Show Only in Bibliography รายการที่อ้างอิงในเนื้อหาก็จะไม่แสดง แต่ใน Reference ยังมีรายการอยู่

 ขั้นตอนมีดังนี้

การใส่ชื่อผู้แต่งคนไทยหรือหน่วยงาน

ชื่อผู้แต่งคนไทย : ชื่อ นามสกุล เช่น จันทร์ยวีร์ สมปรีดา หลังนามสกุลใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เสมอ เช่น จันทร์ยวีร์ สมปรีดา,

ชื่อผู้แต่งนิติบุคคล : หน่วยงานใหญ่ หน่วยงานรอง ตามลำดับระหว่างชื่อหน่วยงานใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นและเว้น ระยะห่างแต่ละหน่วยงาน 1 ตัวอักษร เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี,

เรียงลำดับชื่อผู้แต่งคำแรกตามด้วยปี

ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงในเนื้อหา สำหรับเอกสาร (Reference) ที่มีผู้แต่งหลายคน แต่ต้องการให้แสดงเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยปี

การอ้างอิงราชกิจานุเบกษา

เข้าไปแก้ไข style โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู Edit -> Output Style -> Edit “APA 6th”
  • ทางซ้ายมือเลือก Bibliography -> Templates
  • ในช่อง Reference Type เลื่อนที่ Legal Rule or Regulation
  • คลิกที่ปุ่ม Insert Field เพิ่ม Field Translate Title เพื่อใส่ชื่อกฎหมาย

การนำข้อมูล Google Scholar เข้า (Import) ใน EndNote

หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดไฟล์รายการบรรณานุกรม (นามสกุล .enw) เรียบร้อยแล้ว

  • ที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู File -> Import
  • จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้น ถ้าบน Mac OS ให้คลิกที่ปุ่ม Options
  • ในช่อง Import Options ให้เลือก EndNote Import
  • เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า แล้วกดปุ่ม Import