โปรแกรม EndNote

การใช้งานโปรแกรม EndNote
1) โปรแกรม EndNote นี้ เป็นสิทธิใช้งาน (Site license) เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
2) ไม่นำโปรแกรมไปเผยแพร่ หรือแจกจ่ายให้บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
3) ดาวน์โหลดโปรแกรมได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นสมาชิก SU-Net (……….@su.ac.th)
4) หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือการดาวน์โหลด สามารถสอบถามได้ที่
• งานบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ โทรศัพท์ : 02-223-5219 หรือโทรศัพท์ 02-623-6115 ต่อ 1142 – 3
• งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ : 034-253910-17 ต่อ 21120 หรือ email : sus.ref2011@gmail.com
• งานบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทรศัพท์ : 032 594043-50 ต่อ  41550
• คู่มือการใช้ EndNote

วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม EndNote เบื้องต้น

Window

Mac

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาการติดตั้งโปรแกรม EndNote แล้วค้าง

ในกรณีที่ติดตั้งแล้วหน้าจอการติดตั้งค้าง เป็นเวลานาน เกิดจากการติดตั้ง Export Helper ต้องเลือกการติดตั้งแบบ Custom

 วิธีการติดตั้ง โดยไม่ลง Export Helper

ปัญหาการแสดงภาษาไทยเป็นตัวสี่เหลี่ยม

สำหรับบางเครื่อง ภาษาไทยจะแสดงเป็นตัวสีเหลี่ยม ให้แก้ไขที่ Display Fonts ที่เมนู Preference

 วิธีแก้ไขให้แสดงภาษาไทย

การสำรองข้อมูล Library

การสำรองข้อมูล โดยใช้วิธีอัด (Compress Library) จะรวมนามสกุล enl และโฟลเดอร์ library.DATA เข้าด้วยกัน
 ขั้นตอนการบีบอัดข้อมูล

เรียงลำดับชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยปี

ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงในเนื้อหา สำหรับเอกสาร (Reference) ที่มีผู้แต่งหลายคน แต่ต้องการให้แสดงเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยปี

 ขั้นตอนมีดังนี้

การใส่ชื่อผู้แต่งคนไทยหรือหน่วยงาน

ชื่อผู้แต่งคนไทย : ชื่อ นามสกุล เช่น จันทร์ยวีร์ สมปรีดา หลังนามสกุลใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เสมอ เช่น จันทร์ยวีร์ สมปรีดา,

ชื่อผู้แต่งนิติบุคคล : หน่วยงานใหญ่ หน่วยงานรอง ตามลำดับระหว่างชื่อหน่วยงานใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นและเว้น ระยะห่างแต่ละหน่วยงาน 1 ตัวอักษร เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี,

การอ้างอิงราชกิจานุเบกษา

เข้าไปแก้ไข style โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู Edit -> Output Style -> Edit “APA 6th”
 • ทางซ้ายมือเลือก Bibliography -> Templates
 • ในช่อง Reference Type เลื่อนที่ Legal Rule or Regulation
 • คลิกที่ปุ่ม Insert Field เพิ่ม Field Translate Title เพื่อใส่ชื่อกฎหมาย

การนำข้อมูล Google Scholar เข้า (Import) ใน EndNote

หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดไฟล์รายการบรรณานุกรม (นามสกุล .enw) เรียบร้อยแล้ว

 • ที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู File -> Import
 • จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้น ถ้าบน Mac OS ให้คลิกที่ปุ่ม Options
 • ในช่อง Import Options ให้เลือก EndNote Import
 • เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า แล้วกดปุ่ม Import

Importing from Google Scholar

 • เปิดเว็บ Google Scholar
 • ใส่คำค้นที่ต้องการ
 • หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอผลการสืบค้น ให้คลิกเครื่องหมาย 
 • คลิกที่ข้อความ EndNote จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ scholar.enw
 • ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ scholar.enw เพื่อนำข้อมูลเข้า EndNote Library (บน Windows)

การใส่เลขหน้า Ciation

 • ที่เอกสาร Word เลื่อน cursor ไปยังรายการ citation ที่ต้องการใส่เลขหน้า
 • คลิกที่ Tab EndNote X9 และคลิกที่ Edit and Manage Citation(s)
 • ใส่ตัวเลขในช่อง Pages

การใส่รายการอ้างอิงรูปแบบ ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์)

แทรกรายการอ้างอิงในรูปแบบ Author (Year) คือ เป็นแบบ ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์)
 ขั้นตอนการแทรก

ใส่รายการอ้างอิงรูปแบบเฉพาะปีที่พิมพ์

แทรกรายการอ้างอิงในรูปแบบ Year เท่านั้นคือ แทรกข้อมูลอ้างอิงเฉพาะปีที่พิมพ์ โดยไม่แสดงชื่อผู้แต่ง

 ขั้นตอนการแทรก

การใส่รายการอ้างอิงรูปแบบเฉพาะชื่อผู้แต่ง

แทรกรายการอ้างอิงในรูปแบบ Author เท่านั้น คือ แทรกข้อมูลอ้างอิงเฉพาะชื่อผู้แต่ง โดยไม่แสดงปีที่พิมพ์

 ขั้นตอนการแทรก

ใส่เอกสารอ้างอิงเท่านั้น (Bibliography)

แทรกรายการเอกสารอ้างอิงเท่านั้นคือ โดยไม่แสดงข้อมูลอ้างอิง

 ขั้นตอนการแทรก

ใส่รายการบรรณานุกรมอัตโนมัติจากเอกสาร PDF

 • เอกสาร PDF ที่มีระบุ doi (ตัวระบุวัตถุดิจิทัล) โปรแกรม EndNote สามารถดึงรายการบรรณานุกรมเข้าให้อัตโนมัติ
 • ตัวอย่าง https://doi.org/10.1108/JCHMSD-09-2017-0065
 • การนำไฟล์ PDF เข้าเลือก File -> Import -> File และใน Import Option เลือก PDF
 • กรณีที่มีหลายไฟล์ ให้เลือก File -> Import -> Folder และใน Import Option เลือก PDF
 • กดปุ่ม Import
 • หลังจากนั้นโปรแกรม EndNote จะทำการค้นหาและดึงรายการบรรณานุกรมให้อัตโนมัติ