SU Digital Library

ทั้งที่หอสมุดฯ จัดทำเอง โดยแบ่งเป็นหนังสือหายาก สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ หนังสือศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หนังสือศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล วารสารและจุลสารและ e-Book ที่จัดซื้อจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

ได้แก่ Poster of Art Exhibition, ฐานข้อมูลภาพถ่าย, ฐานข้อมูลภาพเก่า มศก., คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Artists’ Book Collection

นำเสนอสารสนเทศที่รวบรวมจัดทำเป็นเรื่องและนำเสนอในรูปแบบสารสนเทศดิจิทัล

รวบรวมศิลปะนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอเป็นข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

รวบรวมวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะวิชา/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาจัดทำและนำเสนอในรูปแบบสารสนเทศดิจิทัล

คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร

คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สะสมผลงานศิลปกรรมที่เป็นผลงานเหรียญรางวัล จากการประกวดศิลปกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดโดยมีหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดูแลเก็บรักษา

การให้บริการข่าวสาร และบทความในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันตก ที่มีอยู่ในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์