SMS Alert

สำนักหอสมุดกลางได้มีบริการ SMS Alert สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการแจ้งเตือนในส่วนของ

  • การแจ้งรับตัวเล่มหนังสือยืมระหว่างวิทยาเขต / หนังสือจอง
  • การแจ้งเตือนเกินกำหนดส่ง / ค่าปรับ / หนังสือค้างส่งนาน
  • การแจ้งผลการเสนอซื้อ / หนังสือด่วน
  • ติดตามหนังสือที่มีผู้ใช้ยืมอยู่ / หนังสือยืมตลอดภาคการศึกษา
  • แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุดกลาง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานบริการยืม – คืน หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 3 วิทยาเขต (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)