ค้นหาหนังสือ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Books / e-Theses  

ค้นหาบทความวารสาร

ยืมหนังสือ

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

ชื่อ - สกุล
รหัสนักศึกษาหรือบาร์โค้ด

วิธีการยืมหนังสือต่อ
Search EBSCO Discovery Service:   Keyword Title Author

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564

สำหรับประชาคมศิลปากร

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับประชาคมศิลปากร

สำหรับสมาชิกจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / TCDC / SAC

แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก MOU

สำหรับสมาชิกจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / TCDC / SAC

SUGGEST LIBRARY

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณที่มีต่อหอสมุดของเรา

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

NEW EVENTS

NEW ARRIVALS

REFERENCE DATABASES

Online Databases
ฐานข้อมูลทางวิชาการที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Theses Online
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รวบรวมศิลปะนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอเป็นข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

E-book Collection
รวบรวม e-Book ที่จัดซื้อจากสำนักพิมพ์ต่างๆ และ e-Book ที่หอสมุดจัดทำเอง ทั้งที่เป็นหนังสือทางวิชาการ บทความวารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก จุลสาร ฯลฯ

NEWS & ACTIVITIES

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

CENTRAL LIB ACTIVITIES

ONLINE EXHIBITIONS

หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 จัดทำโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

งานช่างของในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

King Bhumibol Adulyadej and his versatility in the arts & design Silpakorn University

ในหลวงกับศิลปวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ์ภาพฝีพระหัตถ์ และจิตรกรรม ที่ประดับบนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ เป็นปีที่ 50

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย

ScienceDirect Usage

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ในปี 2562 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ 4 สาขาวิชา ครอบคลุมวารสารปี 2010-ปัจจุบัน ได้แก่

1) Agricultural and Biological Sciences จำนวน 208 ชื่อ
2) Social Sciences จำนวน 250 ชื่อ
3) Engineering จำนวน 252 ชื่อ
4) Immunology and Microbiology จำนวน 122 ชื่อ (โดย 83 ชื่ออยู่ในสาขาวิชา Health Sciences)

ตรวจสอบรายชื่อวารสารในแต่ละสาขาวิชา เพิ่มเติมได้ ที่นี่
ตรวจสอบสถิติการเข้าใช้ ระหว่างปี 2017-2018 เพิ่มเติมได้ ที่นี่

Integrity and Transparency Assessment: ITA