ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เอกสารแนบ