ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้เห็นสมควรขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้  รายละเอียดเพิ่มเติม