ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 (เอกสารแนบ)