คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น.โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)