สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงกายภาพ สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)