สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)