สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : สร้าง Content ออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียวแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีทักษะด้านการสร้างเนื้อหา (Content) เบื้องต้น ได้แก่ วิธีการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยบุคลากรเข้าร่วมการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.