ด้วยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)