สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : สร้าง Content ออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียวแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีทักษะด้านการสร้างเนื้อหา (Content) เบื้องต้น ได้แก่การถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอสั้น และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยบุคลากรเข้าร่วมการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-14.00 น.