ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้บริการของสำนักหอสมุดกลางภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 เอกสารแนบ