คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)