ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9  เอกสารแนบ