ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ประกาศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขยายเวลาและเพิ่มวุฒิการศึกษา ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ในตำแหน่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2564 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วมีผู้สมัคร จำ นวน 5 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังนี้  (เอกสารแนบ)