ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ เห็นสมควรขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://www.l.su.ac.th ต่อไป (เอกสารแนบ)