ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 ให้ปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี นั้น สำนักหอสมุดกลาง ขอกำหนดรูปแบบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เป็นลักษณะการสอบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ)