ชื่อภาพ  :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ศิลปิน    :  วราวุธ  ชูแสงทอง
เทคนิค   :  สีน้ำมัน
ขนาด      : 16×20  นิ้ว
ปี            :  พ.ศ. 2553
ผู้พิมพ์     :  ปราการ  จันทรวิชิต, ศิลปินภาพพิมพ์
(รายได้สนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดทำภาพพิมพ์ ชื่อภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดหารายได้นำมาพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง ราคาภาพละ 4,800 บาท ผลงานดังกล่าวเป็นของศิลปิน คุณวราวุธ ชูแสงทอง ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดทำภาพพิมพ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราการ จันทรวิชิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขนาดภาพ 16 x 20 นิ้ว ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการจัดแสดงผลงานภาพจริงไว้ที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขา วังท่าพระและหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง เบอร์ภายใน 22742 หรือเบอร์ภายนอก 034-255806