ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
e-mail : junngurn_n@su.ac.th

SAKON

อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร
e-mail : muangsun_s@silpakorn.edu

อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
e-mail : wongaram_p@silpakorn.edu

บุคลากรสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

อาทิตา นกอยู่
เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

วิไลรักษ์ แก้ววิไล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

วรารัตน์ วีรเดชกำพล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

งานบริหารและทรัพยากรองค์การ

สุกัญญา โภคา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

งานนโยบายและนวัตกรรม

สมภพ สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม

อรพรรณ จั่นเพ็ชร์
นักการเงินปฏิบัติการ

กวี ชุติมานนท์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

บุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

พนิดา จมูศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

มีชัย วุฒิไกรบัญฑิต
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

รัชนีวรรณ จันทร์สนธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สมจิตร ใจการณ์
พนักงานสถานที่

สุภาพ เบ็ญจวรรณ์ 
พนักงานสถานที่

พรยมล สงวนพงษ์
พนักงานสถานที่

วิทัช เขียนสุข
พนักงานสถานที่

วินิต  สุรวงษ์ไพบูลย์
พนักงานขับรถยนต์

ศักดา ใหญ่แก่นทราย 
พนักงานสถานที่

สิทธิชัย ใจบุญ
พนักงานสถานที่

ปัญญา พูพะเนียด
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ

พรชัย กุศลพลาเลิศ
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ชัญญา ปัดสี
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สายันต์ พวงสุวรรณ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

อินทรา อินทร์ตามา
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ณัชชา มณีวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โชคชัย สวนแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นายนราธิป  ฮวบคล้าย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสรรค์ศุภางค์  รักแคว้น
นักวิชาการอุดมศึกษา

บุคลากรฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

จุฑามาศ ถึงนาค
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

งานบริการสารสนเทศ

ณัฐดินี ชมภูเอี่ยม
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการสารสนเทศ

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

จันทร์ฉาย แสงทองศรี
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

หรรษา การเวก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

สุภมาศ ศรีโนนม่วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

วชิรา ลีนา
นักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติการ

ศิริรัตน์ ไชยพงษ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สุจิตรา สำราญใจ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวกวินญา  มาศภูมิ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นุชดา ปานทอง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติการ

วินัย ทองธรรมชาติ
พนักงานซ่อมเอกสาร

ภัคพร ทองธรรมชาติ
พนักงานสถานที่

สาธิต อ่อนประสพ
พนักงานสถานที่

นิรัตน์ บุตรเคน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

พรทิพย์ สมฤทธิ์
นักเอกสารสารสนเทศชำนาญการ

นาริสา ทับทิม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวไพวรินทร์  สืบบุก
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นายมติมนต์ รื่นรวย
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

ปรวรรณ อ่อนดี
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นราพันธ์ บุญประคอง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ดารา อยู่ยงสิทธ์
พนักงานซ่อมเอกสาร

บุคลากรฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

สมปอง มิสสิตะ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

งานบริการสารสนเทศ

จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

กอบกุล ชาวเฉียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

วิรุฬห์ พานิชสุโข
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

พิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

กรุณา ศรีเจริญ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อนิรุจ จ่ากลาง
นายช่างปฏิบัติการ

ธนวรรณ ขาวบาง 
บรรณารักษ์ชำนาญการ

พัชรี เวชการ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

เกษร แสนสุวรรณ์ 
บรรณารักษ์ชำนาญการ

พิชัย ผลอุดม
พนักงานสถานที่

ดวงธิดา ขวัญเล็ก
พนักงานสถานที่

สัมฤทธิ์ ยอดยิ่งทวีลาภ
พนักงานซ่อมเอกสาร

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

เอกอนงค์ ดวงจักร์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

กาญจนา กรรเจียกพงษ์
บรรณารักษ์ชำนาญการ

นภัสรพี ประจำเมือง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

พนิดา วรพลาวุฒิ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

บรรจง รุ่งแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นฤมล บุญญานิตย์
บรรณารักษ์ชำนาญการ

รุ่งทิวา ฝ่ายดี
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

สุนทร ญาติมาก
บรรณารักษ์ชำนาญการ

จริณญา ลิ่มมั่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นายอดิศร พันธุ์จินดาวรรณ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

พิชิต ผลอุดม
พนักงานซ่อมเอกสาร

อำนาจ เกตุสม
พนักงานซ่อมเอกสาร

สมพร พันธุ์มา
พนักงานซ่อมเอกสาร

บุคลากรฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สุมาลี วาทีหวาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ลินดา อยู่สูง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการแทนผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

อุไรวรรณ จงเจริญ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นิศากร ทรศัพท์
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

จักรกริช อมศิริ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

ธิดาภรณ์ สินสอน
พนักงานสถานที่

นารีรัตน์ บำรุงผล
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ศรีนวล มังสา
พนักงานสถานที่

ศิวพร ทรัพย์มา
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ