การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
แนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ใช้งานแม่แบบสำหรับเว็บไซต์ซึ่งออกแบบด้วยหลักการ Responsive Web Design ของงานวางแผนและประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร