หอจดหมายเหตุฯ

บริการสืบค้นข้อมูล

 

ประวัติความเป็นมา

ในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22/2530 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “โครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดร่าง โครงการดังกล่าวขึ้น โดยที่แผนกห้องสมุดฯ จะรับผิดชอบในด้านการจัดเก็บและให้บริการ ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดร่างโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ดร. ชัชว์ เถาว์ชาลี) เป็นประธานคณะทำงาน

ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดตั้ง “โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น โดยอยู่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนเงินงงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

จนกระทั่งในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่ประชุมมีมติ ให้โอน โครงการจดหมายเหตุฯ เข้ากับสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งสำนักหอสมุดกลางโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประจำสำนักฯ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว ต่อมาที่ประชุมรองอธิการบดีครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 มีมติยืนยันตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 ให้ผนวกโครงการจดหมายเหตุฯ เข้าเป็น ภารกิจหนึ่ง ของสำนักหอสมุดกลางตั้งแต่พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา

และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานในกำกับภายในสำนักหอสมุดกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา จัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร โสตทัศนวัสดุ และวัสดุที่มีความสำคัญต่อหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. เพื่อรวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อประวัติ พัฒนาการ เกียรติประวัติชื่อเสียงของหน่วยงาน และบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. พื่อให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในหอจดหมายเหตุฯ

สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. เอกสาร สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 • หนังสือ
  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง นโยบาย การบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลนอกมหาวิทยาลัย แต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เอกสาร
  เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยหน่วยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเก็บเป็นหลักฐานของกิจกรรมนั้น เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รายงานการประชุม เป็นต้น
 • ข่าวหรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในด้านใดด้านหนึ่ง
  เช่น ข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น หรือจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือนักศึกษาเขียนไปลงในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เฉพาะที่มีเนื้อหา  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บทความที่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเขียนเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย และ/ หรือมีผลกระทบ ต่อมหาวิทยาลัย บทความที่กล่าวถึงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

2. โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผัง หุ่นจำลอง และอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผลิตโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ของที่ระลึก ได้แก่ วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หรือเป็นของที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น หรือเป็นผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ที่นี่มีอะไรน่าสนใจ

พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร และพระราชวังสนามจันทร์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16.37 นาฬิกา ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชันษา 85 ปี

พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร และพระราชวังสนามจันทร์ โดยเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีต่างๆ ดังประมวลข้อมูลและภาพพอสังเขปได้ ดังนี้

วันที่ 15 กันยายน 2512
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่วังรื่นฤดี สมเด็จเจ้า ฟ้าฯ ประทานชื่อวิทยาลัยแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเป็นวิทยาลัยหญิงว่า “วิทยาลัยเพชรรัตน”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2512
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ แล้วเสด็จเยี่ยมและเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่วิทยาลัยทับแก้ว เวลา 12.00 น.

วันที่ 19 สิงหาคม 2514
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  พร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จทรงประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยเพชรรัตน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2519
สมเด็จพระเจ้าภคินี เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จทรงเปิด โครงการภาษาไทย ณ พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2523
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2531
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จมาทรงเป็นประธานวางดวงฤกษ์ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2532
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จฯ ณ พระตำหนักทับขวัญ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2533
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์ประธานอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อทอดพระเนตรการบูรณะพระตำหนักในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ และ ให้ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล นำคณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เข้าเฝ้า

วันที่ 9 พฤษภาคม 2534
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระบรมราราชานุญาตจัดงานเฉลิมฉลองพระยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และบูรณะพระ ตำหนักชาลีมงคลอาสน์ โดยมี ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความร่วมมือในการจัด เครื่องบวงสรวง

วันที่ 6 มิถุนายน 2534
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จร่วม งานเฉลิมฉลองพระยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดย จัดขึ้นที่พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระราชวังสนามจันทร์

วันที่ 15 มิถุนายน 2536
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์ประธานคณะ กรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ทรง พระกรุณาให้คณะกรรมการหาทุนบูรณะพระราชวัง สนามจันทร์ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินร่วมฉายภาพกับ พระองค์ ณ วังรื่นฤดี

วันที่ 29 สิงหาคม 2539
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประทาน เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “พระราชวัง สนามจันทร์”จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2539
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จในพิธีบวงสรวงสมโภชพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ และพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 มกราคม 2543
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับพระราชทานทุน “เพชรรัตน” ประจำปี 2542 จำนวน 9 ราย เข้าเฝ้าถวายตัวพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ วังรื่นฤดี

วันที่ 11 สิงหาคม 2544
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรม “11 Calamities” พร้อมทั้งพระราชทานเงินสมทบในการนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2545
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 มีนาคม 2552
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ อ.ดร. อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา การนี้ ทรงพระราชทานทุน “เพชรรัตน” ประจำปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ณ วังรื่นฤดี

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

2435

เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ตำบลซานตา ยิโอวานนี เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

2441 – 2450

ศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเมืองฟลอเรนซ์

2451 – 2458

ศึกษาต่อในราชวิทยาลัยศิลปะแห่งนครฟลอเรนซ์ (The Royal Academy of Arts of Florence) ได้รับประกาศนียบัตรช่างเขียนและช่างปั้น

ส่งผลงานประกวดผลงานประติมากรรมและได้รับรางวัลจากรัฐบาลอิตาลี

สอบแข่งขันเป็นศาสตราจารย์ และได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

2466

14 มกราคม รับราชการตำแหน่งช่างปั้น กรมศิลปากร กระทรวงวัง ทำสัญญา 3 ปี เงินเดือน 800 บาท

2469

เป็นอาจารย์ช่างปั้นหล่อ แผนกศิลปากรสถาน ราชบัณฑิตยสภา ได้รับเงินเดือน 900 บาท ต่อสัญญารับราชการใหม่ โดยไม่มีกำหนดวาระ

2470

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

2471

เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบความเสียหายของพระพุทธไตรรัตนายก วัดพนัญเชิง

2472

ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2473

เดือนมกราคม เดินทางกลับไปพักผ่อน และควบคุมการหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ประเทศอิตาลี

2475

6 เมษายน พิธีเปิดพระปฐมบรมราชานุสรณ์ และสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบ็ญจมาภรณ์ช้างเผือก

2476

มิถุนายน ร่วมงานกับพระสาโรชรัตนนิมมานก์ หัวหน้ากองสถาปัตยกรรม ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม

2477

ออกแบบสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2478

โรงเรียนประณีตศิลปกรรม เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปากร

2480

แสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนศิลปากร ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ

2481

นักเรียนรุ่นแรกจบการศึกษา เดินทางกลับอิตาลีเพื่อพักผ่อน (ครั้งที่ 2)

2482

ออกแบบภาพปั้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริยาภรณ์มงกุฎไทย

2483

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริยาภรณ์ช้างเผือก

2484

ปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี

2485

ปั้นและหล่อทองแดงประติมากรรม ประกอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

1 ธันวาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นพิเศษ

2486

ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มาชมผลงาน ศิลปะของนักศึกษาและอาจารย์โรงเรียนศิลปากร ในงานฉลอง รัฐธรรมนูญและชื่นชมผลงานศิลปะเหล่านั้น และเล็งเห็นว่าควรจะจัดให้ศิลปศึกษาได้มีระดับมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเป็น ระดับอุดมศึกษาจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและสั่ง พิจารณาปรับปรุงโรงเรียนศิลปากร ให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติยกฐานะโรงเรียนศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486

2487

มกราคม โอนสัญชาติเป็นไทยเปลี่ยนชื่อเป็น “ สิลป์ พีระสรี” ภายหลังเปลี่ยนเป็น “ ศิลป์ พีระศรี”

2489

ทำหนังสือของเงินค่าจ้างเพิ่ม

2490

เดินทางกลับไปพักผ่อนที่อิตาลี (ครั้งที่ 3)

2491

จัดการแสดงศิลปไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตไทย กรุงลอนดอน ได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม

ขอเงินเดือนเพิ่มอีกครั้งเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพ

2492

11 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1

เมษายน เดินทางกลับอิตาลีพร้อมครอบครัว (ครั้งที่ 4)

ได้รับเงินเดือนใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ กลับมารับราชการในประเทศไทยในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

2495

เขียนบทความ Thai Painting

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

2496

ได้รับเหรียญดุษฎีมาลีและเข็มศิลปวิทยา

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาคมศิลปะแห่งชาติ อันขึ้นอยู่กับสมาคมศิลปะนานาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

2497

เป็นผู้แทนศิลปินไทยไปร่วมประชุมศิลปินระหว่างชาติครั้งแรกที่เมืองเวนิช ประเทศอิตาลี เขียนบทความลักษณะม้าทรงของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

2499

ออกแบบสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

2500

ออกแบบและปั้นพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปต้นแบบของพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

2502

สมรสกับคุณมาลินี เคนนี

2503

เข้าร่วมสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย

เป็นผู้แทนศิลปินไทยไปร่วมประชุมศิลปินระหว่างชาติ ครั้งที่ 3 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย พร้อมด้วยบทความศิลปะไปเผยแพร่ในการประชุมด้วย

2504

ผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO เข้ามาศึกษาจิตรกรรมไทย

2505

งานวิจัยจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี

เขียนบทความชิ้นสุดท้าย An Appreciation of Sukhothai Art

14 พฤษภาคม เวลา 20.10 น. เสียชีวิตด้วยโรคเนื้องอกในลำไส้ และหัวใจวายภายหลังการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช

2506

17 มกราคม พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ทำเนียบนายกคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรและนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ทำเนียบอธิการบดี

พระยาอนุมานราชธน
พ.ศ. 2486-2492

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล
พ.ศ. 2492-2494

พันเอกหลวงรณสิทธิพิชัย
พ.ศ. 2494-2501

นายธนิต อยู่โพธิ์
พ.ศ. 2501-2508

ศ.ม.ล. ปิ่น มาลากุล
พ.ศ. 2508-2514

ศ.ม.จ.ยาใจ จิตรพงศ์
พ.ศ. 2514-2517

ศ.แสวง สดประเสริฐ
พ.ศ. 2517-2518

ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
พ.ศ. 2518-2522

ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่
พ.ศ. 2522-2525

ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
พ.ศ. 2525-2529

ผศ.เอนก วีรเวชชพิสัย
พ.ศ. 2529-2531

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
พ.ศ. 2531-2539

ดร.อุทัย ดุลยเกษม
รักษาราชการแทนอธิการบดี

พ.ศ. 2551-2551

ดร.อุทัย ดุลยเกษม
พ.ศ. 2551-2555

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาราชการแทนอธิการบดี

พ.ศ. 2555-2555

ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช
รักษาราชการแทนอธิการบดี

พ.ศ. 2555-2556

ศ.เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ
พ.ศ. 2539-2543

อ.พุฒ วีระประเสริฐ
พ.ศ. 2543-2547

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
พ.ศ. 2547-2550

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
รักษาราชการแทนอธิการบดี

พ.ศ. 2550-2551

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
พ.ศ. 2556-2560

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์
พ.ศ. 2560-2561

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

ทำเนียบคณบดี

 • คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณบดีคณะโบราณคดี
 • คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
 • คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ทำเนียบนักศึกษาเก่าดีเด่น

 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2534
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2535
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2536
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2538
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2541
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2542
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2543
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2544
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2545
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2546
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2547
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2548
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2549
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2550
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2551
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2552
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2553
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2554
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2555
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2556
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558
 • รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2559
 • รายนามนักศึกษาเก่ายอดเยี่ยมในรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • กว่าจะถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • การจัดอันดับคณะวิชาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • การกล่าวคำปฏิญญาหรือคำปฏิญาน
 • พิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การฝึกซ้อม  และการแต่งกายของบัณฑิต
 • บัณฑิตรุ่นแรกที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร
 • ชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และสีประจำคณะวิชา
 • สูจิบัตรงานพระราชทานปริญาบัตร
 • ใบปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร
 • รายพระนามและรายนามผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ป้ายชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรป้ายแรก

มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมคือ โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ถัดมาในปี พ.ศ. 2480 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปากร แผนกช่าง เมื่อกิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นโดยลำดับจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486

เมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในบริเวณพื้นที่ของวังท่าพระได้มีการจัดทำป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ป้ายแรกขึ้น ติดตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้ากรมศิลปากร ซึ่งบริเวณดังกล่าว ด้านข้างประตูมีศาลเจ้าพ่อปู่หอเชือกสถิตอยู่ ป้ายชื่อมีขนาดยาว 6 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร

ป้ายชื่อ “มหาวิทยาลัยศิลปากร” บริเวณประตูทางเข้ากรมศิลปากร

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาให้หลากหลายขึ้น แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณวังท่าพระคับแคบมาก ไม่สามารถจะขยายให้ออกไปได้ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น จึงเสนอโครงการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมายังบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จึงได้ย้ายป้ายมหาวิทยาลัยจากวังท่าพระมาติดตั้ง ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ด้านประตูเพชรเกษม ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาพื้นที่โดยการปรับปรุงทางเข้า-ออก ด้านถนนทรงพล จึงได้จัดทำป้ายชื่อมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ โดยทำจากหินแกรนิตสีน้ำตาล ต่อมาภายหลังได้มีการจัดทำป้ายชื่อใหม่อีกครั้งดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

ป้ายชื่อ “มหาวิทยาลัยศิลปากร” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ในปี พ.ศ. 2533 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบบรรจุโครงการพัฒนาและขยายเขตการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรไปยังจังหวัดราชบุรี โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ และได้มีการขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2534 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการพัฒนาและขยายเขตการศึกษาดังกล่าวต่อทบวงมหาวิทยาลัย ป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ป้ายแรก จึงได้มีการย้ายจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ไปติดตั้งเป็นการชั่วคราว ณ บ้านไพรสะเดา ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และได้มีพิธีเปิดป้ายเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ไขศรี ศรีอรุณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น รวมทั้งรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี

ป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ณ ตำบลไพรสะเดา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ได้มีการหารือพิจารณาแล้วทบทวน เรื่อง ที่ตั้งเพื่อขยายเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วซึ่งมหาวิทยาลัยได้พบในภายหลังว่าสถานที่ที่จะทำการก่อสร้างดังกล่าวในปัจจุบัน ห่างไกลจากชุมชนมาก มีความแห้งแล้ง และบัดนี้ ที่ดินที่ตำบลสามพระยา (ห้วยทรายเหนือ) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยติดต่อขอจากกรมธนารักษ์ไว้ก่อนหน้า ปัจจุบันมีถนนสายเลี่ยงเมืองซึ่งเป็นถนนสายหลักกว้าง 6 ช่องทางตัดผ่านหน้าที่ดิน จึงได้มีการหารือว่ามหาวิทยาลัยจะสมควรย้ายไปที่ตำบลสามพระยา (ห้วยทรายเหนือ) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือยังคงจะใช้ที่ดินที่ตำบลไพรสะเดา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรย้ายที่ตั้งเพื่อขยายเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากจังหวัดราชบุรีไปที่ตำบลสามพระยา (ห้วยทรายเหนือ) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อมีมติจากที่ประชุมดังกล่าวจึงได้ย้ายป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่ติดตั้ง ณ จังหวัดราชบุรี ไปติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นการชั่วคราว ต่อมาเมื่อทางมหาวิทยาลัยได้จัดสร้างประตูทางเข้า-ออก ณ วิทยาเขตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 อาจารย์วรวรรณ พงษ์ขวัญ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในขณะนั้น จึงได้นำส่งป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ให้แก่โครงการจดหมายเหตุศิลปากร

ป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

แต่เนื่องจากป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ป้ายแรกนี้มีสภาพทรุดโทรมมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในขณะนั้น จึงมอบหมายให้หน่วยช่างไม้ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองงานวิทยาเขต ดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งมอบให้โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร นำมาเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลต่อไป แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานที่ทำงานของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นที่จำกัด กอปรกับตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ณ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จึงไม่สามารถนำขึ้นไปเก็บรักษาได้ จึงยังคงฝากป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ป้ายแรกนี้ไว้กับหน่วยช่างไม้ งานอาคารสถานที่และพาหนะ กองงานวิทยาเขตก่อน

หน่วยช่างไม้ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองงานวิทยาเขต กำลังซ่อมแซมป้าย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ ทาสุคนธ์ รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ได้เปิดประตูทับแก้วอีกครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ หลังจากที่ประตูนี้ได้ถูกปิดลงมาหลายปี และป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่ติดตั้งด้านประตูทับแก้วนี้หัก เนื่องจากถูกกิ่งต้นจามจุรีหักหล่นลงมาโดนป้าย และทางมหาวิทยาลัยมิได้มีการซ่อมแซมป้ายใหม่มาทดแทน ซึ่งป้ายไม้ดังกล่าวเป็นป้ายที่มหาวิทยาลัยทำเลียนแบบป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ป้ายแรก แต่แตกต่างกันตรงตัวอักษรเท่านั้น

เมื่ออาจารย์ ดร. สุวัฒน์ ทาสุคนธ์ รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ได้มาติดต่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของป้ายไม้ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ป้ายแรกที่โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลแล้ว จึงมีดำริเห็นควรที่จะนำป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ป้ายแรกนี้ไปติดตั้ง ณ ประตูทับแก้ว แทนป้ายชื่อเดิมที่หัก โดยได้ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่อ “ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ณ ประตูทับแก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548

รายการอ้างอิง
“ การจัดตั้งป้ายมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์” รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2522 (15 พ.ค. 2522)
“ การจัดตั้งวิทยาเขตใหม่” รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2533 (10 ก. ค. 2533)
“ การใช้ประตูทับแก้วและเส้นทางลัดไปตลาด” จดหมายข่าวศิลปากร6 , 231 (1 มิ. ย. 48) : 2
“ กำหนดการพิธีเปิดป้ายชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ บ้านไพรสะเดา ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี ” รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่19/2534 (10 ก. ย. 2534)
“ ป้ายวิทยาเขตราชบุรี” รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2534 (16 เม. ย. 2534)
“ หารือการพิจารณาเลือกที่ตั้งเพื่อขยายเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร” รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2540 (9 ก. ค. 2540)

สัมภาษณ์
สาโรช จันมุกดา. อดีตผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2548.

ต้นจัน : ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2541 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2541 วาระที่ 3.2 เรื่อง การกำหนดชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานเสนอว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2542 นั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดพิธีปลูกต้นไม้ประจำสถาบันต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายชื่อของแต่ละสถาบัน ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอทราบชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลจากเอกสาร จากคณาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนด “ ต้นจัน ” เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งแต่อดีตแล้ว จึงให้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการตามที่ขอความร่วมมือมา และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบทั่วกัน

อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานที่ตั้งอยู่ด้านหลังกรมศิลปากรนั้น ก็มีต้นจันอยู่ 1 ต้น อยู่ด้านหน้าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต่อมาเมื่อได้ขยายพื้นที่มายังวังท่าพระก็มีต้นจันอยู่ 1 ต้น โดยอยู่ด้านหลังศาลเจ้าแม่เฮงหลุย ภายหลังได้ขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ก็มีต้นจันอีก 1 ต้น อยู่ที่กลางพระตำหนักทับขวัญ

ต้นจัน (Chan) เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง (Diospyros decandra Lour.) ในวงศ์ EBENACEAE สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขนานหรือรูปวงรี ยอดอ่อนมีขน ขนาดใบกว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร ดอกแยกเพศ ดอกตัวผู้เป็นช่อ ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะคล้ายดอกตัวผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง สีขาวนวล ผลสด มีสองรูปร่าง คือ ทรงกลมแป้นเรียกว่า ลูกจัน และทรงกลมเรียกว่า ลูกอิน เมื่อสุกมีสีเหลือง กลิ่นหอม และกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผล ประมาณ 5-6 เซนติเมตร

“ต้นจัน” หน้าอาคารคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

“ต้นจัน” กลางเรือนพระตำหนักทับขวัญ

“ต้นจัน” ข้างหลังศาลเจ้าแม่เองหลุย

“ต้นจัน” ข้างหลังศาลเจ้าแม่เองหลุย

ศิลปากรสู่ศิลปินแห่งชาติ

 • ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
 • ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
 • ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
 • ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
 • ทำเนียบนามศิลปินแห่งชาติ : ศิลปากรสู่ศิลปินแห่งชาติ
 • อัครศิลปิน
 • วันศิลปินแห่งชาติ : 24 กุมภาพันธ์
 • โครงการศิลปินแห่งชาติ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 • ลักษณะและความหมายเข็มศิลปินแห่งชาติ
 • บรรณานุกรม
 • ผู้จัดทำ

นิทรรศการออนไลน์

Library Hours

หอจดหมายเหตุ

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-255806, 034-253843-44 ต่อ 21360
แฟ็กซ์ : 034-270607
อีเมล : lib-arc@su.ac.th